neděle 2. března 2014

Beta-blockade: A fundamental intervention in hypertensive haemodialysis patients

Přestože o riziku hypertenze u běžné populace není pochyb, přínos léčby hypertenze u dialyzovaných nemocných je dokladován jen velmi omezeně a dosud bylo publikováno jen šest studií a antihypertenzní léčbou u dialyzovaných nemocných.

Nejčastěji používanými léky na hypertenzi u selhání ledvin jsou tzv. ACE-inhibitory. Studie HDPAL publikovaná v březnu 2014 v Nephrology Dialysis and Transplantation Rajivem Agarwalem a kolegy je první srovnávací studií mezi betablokátorem (atenolol) a ACEi (lisinopril). Zatímco oba preparáty snižují krevní tlak podobně, skupina léčena lisinoprilem měla výrazně vyšší riziko hospitalizace z důvodu srdečního selhání a vyšší výskyt kardiovaskulárních příhod včetně infarktu myokardu, mrtvice a kardiovaskulární srmti. Protože riziko velkých kardiovaskulárních příhod bylo až dvakrát vyšší u skupiny léčené lisinoprilem než u skupiny léčené atenololem, nezávislý monitorovací výbor doporučil časné ukončení studie.

Výsledky HDPAL studie poskytují silnou podporu použivání betablokátorů jako léku první volby v léčbě hypertenze u dialyzovaných pacientů.Beta-blockade: A fundamental intervention in hypertensive haemodialysis patients